ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
ข้อมูลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 July 2013 17:58

 

 

ตราสัญลักษณ์

ประกอบด้วย   อักษรย่อ ม.ถ.อ. และ อักษรย่อภาษาอังกฤษ H.R.O

 

โล่ หมายถึง สิ่งที่ป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

กางเขน หมายถึง  องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม

ดาว 5 ดวง หมายถึง  คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รู้รัก สามัคคี

 

AD STRA เป็นภาษาลาติน  แปลว่า  สู่ดวงดาว


สีประจำโรงเรียน แดง ขาว

สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ

สีขาว หมายถึง  ความรักที่บริสุทธิ์  ต่อเพื่อนมนุษย์ และความจริงใจ

 

คติพจน์ :  รักสะอาด   มารยาทงาม   อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย

 

 

เป้าหมาย/จุดเน้น

เป้าหมาย/จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  1

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจในท้องถิ่นของตนในทุกๆด้าน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสำนึกที่ดี   มีความรักและหวงแหนท้องถิ่น

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เป้าหมาย/จุดเน้นโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

 

4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

1. วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมีความสุข

2.  กลยุทธ์ระดับองค์กร

1. การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน

2. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. การพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5. การพัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

 

3. พันธกิจ

1.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษากำหนด

3.  พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ทางภาษาสู่อาเซียน

4.  พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์

5.  พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

4. เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทงาม ไหว้สวย
Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 20:22
 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.