ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
ข่าวประชาสัมพัธน์
เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักเรียนทุกวันทำการ  จันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 .ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ

รับสมัครนักเรียนระดับ (เด็กเล็ก)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่อายุ 1 ปี 4 เดือน ขึ้นไป


เอกสารการสมัคร

สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครเรียน ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน 1  ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา  มารดา 1 ฉบับ

รูปถ่าย นิ้วรูป

 


คุณสมบัตินักเรีนที่เข้ามาเรียน

1  รับสมัครนักเรียน ชาย - หญิง อ

อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน นับถึง 16 พฤษภาคม 2558- 15 พฤษภาคม 2559 เข้าเรียนอนุบาล 1

อายุ 4 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน นับถึง 16 พฤษภาคม 2558- 15 พฤษภาคม 2559 เข้าเรียนอนุบาล 2

อายุ 5 ปี ขึ้นไป เ้าเรียนชั้นอนุาล 3


รับสมัครระดับชั้นประถม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อายุตามระดับชั้นเรียน

 

หลักฐานการรับสมัครและมอบตัว

สำเนาสูติบัตรของนักเรียน พร้อมตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)

สำเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่แสดงความสามารถ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม

เอกสารการย้ายเข้าเรียน ปพ.1 ปพ.4 ปพ.6 ปพ.8 ปพ.9


 


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.