Get Adobe Flash player

News

เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ระเบียบการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักเรียนทุกวันทำการ  จันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 .ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ

รับสมัครนักเรียนระดับ (เด็กเล็ก)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่อายุ 1 ปี 4 เดือน ขึ้นไป


เอกสารการสมัคร

สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครเรียน ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน 1  ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา  มารดา 1 ฉบับ

รูปถ่าย นิ้วรูป

 

สมัครระดับอนุบาล

ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปี เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 - 15 พฤษภาคม 2556

ชั้นอนุบาล 2 อายุครบ 4 ปี  เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 - 15 พฤษภาคม 2555

ชั้นอนุบาล 3 อายุครบ 5 ปี  เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 - 15 พฤษภาคม 2554


รับสมัครระดับชั้นประถม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อายุตามระดับชั้นเรียน

 

หลักฐานการรับสมัครและมอบตัว

สำเนาสูติบัตรของนักเรียน พร้อมตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)

สำเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร ที่แสดงความสามารถ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม

เอกสารการย้ายเข้าเรียน ปพ.1 ปพ.4 ปพ.6 ปพ.8 ปพ.9