Get Adobe Flash player

English Camp2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 21:24)