Get Adobe Flash player

กีฬาสีประจำปี2559

 

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงสุรินทร์  อยู่สุข ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 21:54)