Get Adobe Flash player

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13-14มีนาคม 2560 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ปรับพื้นฐานการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนภาษาจีนที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2560

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:21)