Get Adobe Flash player

ปัจฉิมนิเทศ2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงอนุวัฒน์  อาศัยรัตน์  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและขอบพระคุณบาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันที่ตนเองจบการศึกษา และเสริมสร้างมิตรภาพที่ระหว่างกันและกัน

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:03)