Get Adobe Flash player

วันเด็ก2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 กราบขอบพระคุณ นางนงพงา  ไชยดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนของเราที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานควบคู่ทั้งการพัฒนาทางด้านความรู้ความคิดทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:19)