Get Adobe Flash player

วันแม่ประจำปี 2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2559 กราบขอบพระคุณ บาทหลวงประเสริฐ  คุณโดน  ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์  ตระหนักถึงพระคุณของคุณแม่ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ที่มีพระคุณของนักเรียน

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:18)