Get Adobe Flash player

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กราบขอบพระคุณ นางนงพงา  ไชยดวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนของเราที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และนำมาใช้บูรณาการกับการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดเวลา

Last Updated (Thursday, 20 April 2017 22:05)